تبليغات اينترنتي و پيامکي

تبليغات از طريق پيامک

تبليغات هدفمند، درج آگهي، کمپين تبليغاتي

,

تبليغ پيامکي

,

تبليغات اينترنتي

بهترين روش تبليغ

,

بهترين راه تبليغ

,

تبليغات اينترنتيتعرفه درج آگهی ویژه در سایت
هزینه آگهی های تبلیغاتی تا اطلاع ثانوی و قیمت گذای دقیق به صورت زیر می باشد:
آگهی ویژه بدون ستاره ماهیانه 25 هزارتومان
آگهی ویژه 1 ستاره ماهیانه 50 هزارتومان
آگهی ویژه 2 ستاره ماهیانه 75 هزارتومان
آگهی ویژه 3 ستاره ماهیانه 100 هزارتومان
آگهی ویژه 4 ستاره ماهیانه 125 هزارتومان
آگهی ویژه 5 ستاره ماهیانه 150 هزارتومان
آگهی ویژه 6 ستاره ماهیانه 175 هزارتومان
آگهی ویژه 7 ستاره ماهیانه 200 هزارتومان